Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden

 • Alle bepalingen van de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelovereenkomst.
 • Een afspraak dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt de sessie in rekening gebracht.
 • De door de therapeut toegezonden of meegegeven factuur behoort binnen veertien dagen na datum betaald te zijn.
 • In verband met geurgevoeligheid van anderen, liever geen zware parfum/aftershave gebruiken.
 • In verband met vlekken raad ik je aan geen zware make-up of mascara dragen voor de sessie.
 • Geen alcohol of drugs gebruiken voorafgaand aan de sessie. Liever ook geen koffiedrinken of sigaretten
  roken, vanwege het opwekkende effect ervan.
 • Neem na een sessie als het mogelijk is wat tijd voor ontspanning. Drink voldoende water en neem rust wanneer je lichaam daarom vraagt. Verslag leggen van je sessie is aan te bevelen.

Privacyverklaring 

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, administratieve gegevens en gegevens over de Rebalancing sessies.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen.
 • Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 • Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 • Op de nota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ of ‘Rebalancing’.
  • de kosten van het consult
>